_ پروژه پست بیرجند
               _ پروژه پست مشهد (خراسان)        
               _ بازسازی اداره کل گمرک پستی
               _ سر در ورودی و محوطه مرکز مکانیزه پست
               _ اداره کل مرکز مکانیزه پست سبزوار
               _ پروژه پست تهران (میدان توپخانه)
               _ پروژه پست تهران (شهرک غرب)
               _پروژه پست تهران (تهران پارس)                     
               _ پروژه پست شیروان (استان خراسان)         
               _ پروژه پست یاسوج                                              
               _ پروژه پست زاهدان                                            
               _ مطالعات راهبردی