پروژه : مرکزتجزيه ومبادلات استان خراسان جنوبی
محل : بیرجند
کارفرما : اداره کل پست استان خراسان جنوبی
طراح : نظافت، میرشاهی، مختاری
مهندسین همکار سازه : وجدانی ، روزبه نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : مرتضی نیا ، یزدان دوست ، یاسمنی ، ثوابی
مساحت :5000 مترمربع
اسکلت : فلزی
تاریخ : 1385