مینا نظافت
( معمار)
( هیئت مدیره)
جلال دقاق یزد
( مکانیک)
مهتاب نظافت
( معمار و شهرساز)

 
محسن سروش نیا
(معمار)

جواد فرخی درخشنده
(مکانیک)

 
 

مهدی میرزازاده
( معمار)
روزبه نظافت
( سازه)بهادر بهنیا
( سازه)