پروژه : پروژه بهره برداری تلفن شهری صابری
محل : مشهد
کارفرما : مخابرات استان خراسان
طراح : میرزازاده 
مهندسین همکار سازه : فروزان
مهندسین همکار تاسیسات : شاطری ، مشیریان
مساحت : 700 مترمربع
تاریخ : سال 1367