پروژه : اداره مخابرات شیروان
محل : شیروان
کارفرما : مخابرات استان خراسان
طراح : میرزازاده 
مهندسین همکار سازه : فروزان
مهندسین همکار تاسیسات : شاطری ، مشیریان
مساحت : 500 مترمربع
تاریخ : سال 1365