_ پروژه پست بیرجند
                     _ پروژه پست مشهد (خراسان)        
                     _ بازسازی اداره کل گمرک پستی
                     _ سر در ورودی و محوطه مرکز مکانیزه پست
                     _ اداره کل مرکز مکانیزه پست سبزوار
                     _ پروژه پست تهران (میدان توپخانه)
                     _ پروژه پست تهران (شهرک غرب)
                     _ پروژه پست تهران (تهران پارس)                           
                     _ پروژه پست شیروان (استان خراسان)         
                     _ پروژه پست یاسوج                                              
                     _ پروژه پست زاهدان                                            
                     _ مطالعات راهبردی