پروژه : مرکزپست مکانيزه شیروان
محل : شیروان (استان خراسان)
کارفرما : شرکت پست جمهوری اسلامی اداره کل پست استان خراسان
طراح : نظافت، جنتی پور
مساحت :800 مترمربع
اسکلت : فلزی
طبقات :2
تاریخ : 1380