پروژه : مرکز گشتاسب و پونک شمالی (تهران پارس وپونک)
محل : تهران
کارفرما : مخابرات استان تهران
طراح : میرزازاده ، نظافت
مهندسین همکار سازه : فروزان ، سخدری
مهندسین همکار تاسیسات : کاشانی ، مشیریان
مساحت : 3000مترمربع
تاریخ : 1376