پروژه : بازسازی اداره کل گمرک امانات پستی
محل : تهران - چهارراه لشکر
کارفرما : اداره کل مرکز مکانیزه پستی
طراح : نظافت
مهندسین همکار سازه : نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : لطیفی ، مشیریان
مساحت :6500 متر مربع
اسکلت : بتنی
طبقات : 2 طبقه
تاریخ : سال 1387 - 1389