پروژه : بازسازی و بهينه سازی دفتروزير (خيابان شريعتی)
محل : تهران
کارفرما : شرکت مخابرات ايران
طراح : میرزازاده ، نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : مشیریان
مساحت : 1200مترمربع
تاریخ : 1377