هیئت مدیره و.مدیرعامل


Mina Nezafat
Architect
مینا نظافت
(هیئت مدیره)


Dr. Hamid Vejdani
PHD in Civil engineerin
حمید وجدانی
(دکترای سازه)