پروژه : مطالعات راهبردی دفاتر خدمات ارتباطی (مشترک پست، مخابرات، پست بانک و خدمات هوائی)
کارفرما : شرکت پست جمهوری اسلامی
طراحی : بررسیهای پایه ایجاد دفاتر مشترک پست،مخابرات وپست بانک طی گزارش توجیهی بررسی و در جلسات کارشناسی ارائه گردید. طراحی آرم آن توسط مشاور به طراحان مختلف ارجاع که طرح نهائی ارائه شده توسط آقای مهندس حسین ترابی، به عنوان طرح برگزیده انتخاب شد.
تاریخ : 1380