پروژه : پروژه مرکزآموزش مخابرات خراسان
محل : مشهد
کارفرما : مخابرات استان خراسان
طراح : میرزازاده 
مهندسین همکار سازه : فروزان
مهندسین همکار تاسیساتی : شاطری ، مشیریان
مساحت : 2500 مترمربع
تاریخ : سال 1367