پروژه : انبار و دفتر پستی حکیمیه
محل : تهران (تهران پارس)
کارفرما : شرکت پست جمهوری اسلامی اداره کل ساختمان وتاسیسات
طراح : نظافت
مهندسین همکار سازه : نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : مشیریان
مساحت :1400 مترمربع
اسکلت : فلزی
تاریخ : 1379