پروژه : سردرورودی ومحوطه پست خراسان
محل : مشهد (خراسان)
کارفرما : شرکت پست جمهوری اسلامی اداره کل پست خراسان
طراح : نظافت، جنتی پور
اسکلت : فلزی
تاریخ : 1380