پروژه : سر در ورودی و محوطه مرکز مکانیزه پست
محل : تهران
کارفرما : اداره کل طراحی ساختمان و تاسیسات پستی
طراح : نظافت، ریاضی
اسکلت : بتنی
تاریخ : سال 1378