پروژه های بانکها - شرکت مهر 78:

                   _ پروژه بانک مهر شعبه شاهین شهر
                   _ بانک مهر شعبه طلاب
                   _ بانک اقتصاد نوین شعبه اراک
                   _ بانک اقتصاد نوین شعبه اردبیل
                   _ بانک اقتصاد نوین شعبه بوشهر
                   _ بانک اقتصاد نوین شعبه قزوین
                   _ بانک اقتصاد نوین شعبه قم
                   _ بانک اقتصاد نوین شعبه گرگان
                   _ بانک اقتصاد نوین شعبه ایلام
                   _ بانک اقتصاد نوین شعبه خرم آباد
                   _ بانک اقتصاد نوین شعبه ارومیه
                   _ بانک اقتصاد نوین شعبه یزد
                   _ بانک اقتصاد نوین شعبه زنجان
                   _ بانک اقتصاد نوین شعبه سنندج
                   _ بانک اقتصاد نوین شعبه کرمانشاه