پروژه های بانکها - شرکت مهر 78:

               _ پروژه بانک مهر شعبه شاهین شهر
               _ بانک مهر شعبه طلاب
               _ بانک اقتصاد نوین شعبه اراک
               _ بانک اقتصاد نوین شعبه اردبیل
               _ بانک اقتصاد نوین شعبه بوشهر
               _ بانک اقتصاد نوین شعبه قزوین
               _ بانک اقتصاد نوین شعبه قم
               _ بانک اقتصاد نوین شعبه گرگان
               _ بانک اقتصاد نوین شعبه ایلام
               _ بانک اقتصاد نوین شعبه خرم آباد
               _ بانک اقتصاد نوین شعبه ارومیه
               _ بانک اقتصاد نوین شعبه یزد
               _ بانک اقتصاد نوین شعبه زنجان
               _ بانک اقتصاد نوین شعبه سنندج
               _ بانک اقتصاد نوین شعبه کرمانشاه