پروژه : اداری و شعبه مرکزی نيشابور
محل : استان خراسان - شهرستان نیشابور
کارفرما : بانک کشاورزی - مديريت استان خراسان
طراح : نظافت
مهندسین همکار سازه : وجدانی ، نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : ثوابی ، یاسمنی
مساحت : 800 متر مربع
اسکلت : فلزی
طبقات : سه طبقه
تاریخ : سال 1380