پروژه : شعبه مرکزی بانک اقتصاد نوین کرمانشاه
محل : کرمانشاه
کارفرما : مهر 78
طراح : نظافت
تاریخ : سال 1386
طراحی نما و دکوراسیون داخلی