پروژه : اداری و شعبه مرکزی تربت جام
محل : استان خراسان - شهرستان تربت جام
کارفرما : بانک کشاورزی - مديريت استان خراسان
طراح : نظافت ، نیکپور
مهندسین همکار سازه : مشاوران طوس
مهندسین همکار تاسیسات : مشاوران طوس
مساحت : 1100 متر مربع
اسکلت : فلزی
طبقات : دو طبقه
تاریخ : سال 1385