پروژه : اداری و شعبه مرکزی سبزوار
محل : سبزوار
کارفرما : بانک کشاورزی - مديريت استان خراسان
طراح : نظافت ، میرزازاده
مهندسین همکار سازه : وجدانی ، روزبه نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : ثوابی ، یاسمنی
مساحت :1000 متر مربع
اسکلت : فلزی
طبقات : سه طبقه
تاریخ : سال 1378