پروژه : بانک اقتصاد نوین سنندج
محل : سنندج
کارفرما : شرکت خدمات پشتیبانی مهر78
طراح : نظافت
مساحت :1100 متر مربع
اسکلت : فلزی
طبقات : سه طبقه
تاریخ : سال 1383