پروژه : اداری شرکت طوسبان
محل : استان خراسان رضوی - مشهد - بلوارسجاد
کارفرما : شرکت بازرگانی طوسبان (وابسته به بانک صادرات )
طراح : نظافت، میرزازاده
مساحت :2000 متر مربع
اسکلت : فلزی
طبقات : 9 طبقه
تاریخ : سال 1367