معرفی اجمالی :

مهندسین مشاور ارتباطات و معماری نوین (نما) از سال 1364  خدمات معماری و شهرسازی ونظارت را ارائه می نماید. در تاریخ 1372/7/26به شماره 8142 در استان خراسان ، مشهد به ثبت رسیده و در تاریخ 1382/2/16 به شماره 124426 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در تهران ثبت گردیده است . خدمات  این مهندسین مشاور تاکنون  پروژه های طراحی است که بیشترآنها  ساخته شده اند.

شرکت مشاورین نما عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور، معمار و شهرساز بوده و در موارد زیر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین صلاحیت گردیده است :     
              الف - رتبه 1 گرایش ساختمانهای پست و مخابرات
             ب - رتبه 1 گرایش ساختمان های مسکونی ، تجاری ، اداری و خدمات شهری
             ج -  پایه سه تخصص ساختمانهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و نظامی


و هم اکنون دارای پایه دو ساختمانهای مسکونی، تجاری، صنعتی و نظامی می باشد.

فعاليت مهندسين مشاوردرزمينه های معماری وشهرسازی و شامل :
                                                                                1 - طراحی شهری
                                                                                2 - پروژه های صنعتی
                                                                                3 - پروژه های پست ومخابرات
                                                                                4 - پروژه های بانکها
                                                                                5 - پروژه های  تجاری
                                                                                6 - پروژه های اداری
                                                                                7 - پروژه های مسکونی
                                                                                8 - پروژه های اقامتی وگردشگری
                                                                                9 - پروژه های فرهنگی