معرفی اجمالی :

مهندسین مشاور ارتباطات و معماری نوین (نما) از سال 1364  خدمات معماری و شهرسازی ونظارت را ارائه می نماید. در تاریخ 1372/7/26به شماره 8142 در استان خراسان ، مشهد به ثبت رسیده و در تاریخ 1382/2/16 به شماره 124426 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در تهران ثبت گردیده است . خدمات  این مهندسین مشاور تاکنون  پروژه های طراحی او نظارت براجرا ست . که بیشترآنها  ساخته شده اند.

شرکت مشاورین نما عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور، معمار و شهرساز بوده و در موارد زیر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین صلاحیت گردیده است :     

 • رتبه 1 گرایش ساختمانهای پست و مخابرات
 • رتبه 1 گرایش ساختمان های مسکونی ، تجاری ، اداری و خدمات شهری
 • پایه سه تخصص ساختمانهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و نظامی

و هم اکنون دارای پایه دو ساختمانهای مسکونی، تجاری، صنعتی و نظامی می باشد.

فعاليت مهندسين مشاوردرزمينه های معماری وشهرسازی و شامل :

 • طراحی شهری
 • پروژه های صنعتی
 • پروژه های پست ومخابرات
 • پروژه های بانکها
 • پروژه های  تجاری
 • پروژه های اداری
 • پروژه های مسکونی
 • پروژه های اقامتی وگردشگری
 • پروژه های فرهنگی