پروژه : سایت دوم رایانه بانک - شعبه شاهین شهر
محل : استان اصفهان - شهرستان شاهین شهر
کارفرما : شرکت خدمات پشتیبانی مهر78
طراح : نظافت
مساحت :1100 متر مربع
اسکلت : فلزی
طبقات : سه طبقه
تاریخ : سال 1383