مهندسین مشاور ارتباطات و معماری نوین:

ازسال 1364 کار خود را آغاز و در تاریخ 1372/7/26 به شماره 8142 در استان خراسان - مشهد ثبت  و با انتقال دفتر مرکزی در تاریخ 1382/2/16 به شماره 124426 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در تهران ثبت گردیده است .