مهندسین مشاور ارتباطات و معماری نوین:

ازسال 1364 کار خود را آغاز و در تاریخ 1372/7/26 به شماره 8142 در استان خراسان - مشهد ثبت  و با انتقال دفتر مرکزی در تاریخ 1382/2/16 به شماره 124426 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در تهران ثبت گردیده است .

شرکت مهندسین مشاور نما عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور، معمار و شهرساز ونیز انجمن مهندسان مشاورخراسان رضوی است . و در موارد زیر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین صلاحیت گردیده است :    
 
  • رتبه 1 گرایش ساختمانهای پست و مخابرات
  • رتبه 1 گرایش ساختمان های مسکونی ، تجاری ، اداری و خدمات شهری
  • پایه سه تخصص ساختمانهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و نظامی

مهندسین مشاور نما هم اکنون دارای پایه دو ساختمانهای مسکونی، تجاری، صنعتی و نظامی می باشد.

فعاليت مهندسين مشاوردرزمينه های معماری وشهرسازی و شامل طراحی شهری، پروژه های صنعتی، پروژه های پست و مخابرات، پروژه های بانکها، پروژه های  تجاری، پروژه های اداری، پروژه های مسکونی،  پروژه های اقامتی و گردشگری و  پروژه های فرهنگی میباشد.