اولین محل کار 

سال1352 مهندسین مشاور بنیان 
مهندس یوسف شریعت زاد -ه مهندس نصرت اله منقح کارهای شرکت گاز
سایت رپیتر باجگیران - عشق آباد
سایت رپیتیر چمن بید
سایت


مرکز مخابات (اس سی ) آزاد شهر مشهد