پروژه : پروژه برداری تلفن شهری انقلاب
محل : مشهد
کارفرما : مخابرات استان خراسان
طراح : نظافت ، میرزازاده 
مساحت : 500 مترمربع
تاریخ : سال 1367