پروژه : اداره کل مرکز مکانیزه پست سبزوار
محل : سبزوار
کارفرما : اداره کل پست استان خراسان
طراح : نظافت، جنتی پور
اسکلت : فلزی
طبقات :3 طبقه
تاریخ : سال 1380