پروژه : اداری -  تجاری
محل : تهران آبان جنوبی
کارفرما : شرکت گاز
طراح : نظافت
مساحت : 1600 متر مربع
اسکلت : بتنی
طبقات : 7 طبقه
تاریخ : سال 1377