پروژه : هتل احسان
محل : مشهد
کارفرما : خصوصی
طراح : تقی زاده
اسکلت : فلزی
طبقات : 8 طبقه
مساحت : 3500 مترمربع
تاریخ : سال 1381