پروژه : پردیس سرچشمه
محل : استان خراسان - مشهد - نقندر
کارفرما : نظافت
طراح : نظافت
مساحت :20هکتار
تاریخ : سال 1387