پروژه : تعمیرات مسجد یارد
محل : استان خراسان - مشهد - فردوسی
کارفرما : شرکت گاز
طراح : نظافت
مهندسین همکار سازه : نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : شاطری ، یزدان دوست
مساحت : 700 متر مربع
اسکلت : بتنی
طبقات : 2 طبقه
تاریخ : سال 1377