پروژه : کارخانه  ایربگ و کمربند ایمنی و الکتروشرق
محل : استان خراسان ، بینالود
کارفرما : شرکت ایمن خودرو شرق
طراح : بیانی ، نظافت
مهندسین همکار سازه : نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : غلام زاده ، ثوابی
مساحت : 9000 مترمربع
اسکلت : فلزی
تاریخ : سال 1390