پروژه : کارخانه نوین زعفران بین المللی
محل : استان خراسان ، مشهد
کارفرما : شرکت قطعات محوری
طراح : تقی زاده
مساحت : 1300 متر مربع
اسکلت : فلزی
تاریخ : سال 1380