پروژه : کارخانه نوین زعفران
محل : استان خراسان ، مشهد
کارفرما : شرکت قطعات محوری
طراح : تقی زاده
مساحت : 6000 مترمربع
اسکلت : فلزی
تاریخ : سال 1376