پروژه : مسکونی بازسازی
محل : خیابان مدرس
طراح : تقی زاده
مساحت : 350 مترمربع
اسکلت : فلزی
طبقات : 3 طبقه
تاریخ : 1378