پروژه : مسکونی پامچال
محل : خیابان پامچال مشهد
طراح : تقی زاده
مهندسین همکار تاسیسات : دقاق
مساحت : 1300 متر مربع
اسکلت : فلزی
طبقات : 3 طبقه
تاریخ : 1375