پروژه : مسکونی هنرستان
محل : گلشن مشهد (هنرستان)
کارفرما : دکترموید
طراح : نظافت ، میرزازاده
مهندسین همکار سازه : فروزان
مهندسین همکار تاسیسات : شاطری
مساحت : 600 مترمربع
اسکلت : فلزی
طبقات : 2 طبقه
تاریخ : 1372