پروژه : اداری شرکت انبوه سازان طوس
محل : مشهد
کارفرما : شرکت انبوه سازان طوس
طراح : میرزازاده ، نظافت
مساحت :2500  متر مربع
مهندسین همکار تاسیسات : دقاق
اسکلت : فلزی
طبقات : شش طبقه
تاریخ : سال 1375