پروژه : شهر جدید فرزانگان ، خداشهر (شهر خبرگان، دانشمندان و اندیشمندان)
محل : استان اصفهان - اردستان
کارفرما : هیئت امناء - دکتر یزدانبخش
طراحی : نظافت ، قندهاریون ، میردامادی
مساحت : پنج هزار هکتار
تاریخ : سال 1377