پروژه : طراحی محوطه و مبلمان شهری
محل : استان خراسان - بینالود
کارفرما : ایران خودرو خراسان
طراحی : نظافت ، میرشاهی ، ایمانی
مساحت : پنجاه هکتار
گام پروژه: طراحی فاز یک