پروژه : کارخانه قطعات محوری
محل : استان خراسان - مشهد - جاده سنتو
کارفرما : شرکت قطعات محوری
طراح : نظافت
مهندسین همکار سازه : نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : ترشیزی ، بروخیان
مساحت : 8000 مترمربع شامل سالنها و محوطه
اسکلت : فلزی
تاریخ : سال 1376