پروژه : کارخانه کمربند ایمنی و الکتروشرق
محل : استان خراسان - مشهد - جاده سنتو
کارفرما : شرکت ایمن خودرو و الکتریک خودرو شرق
طراح : نظافت
مهندسین همکار سازه : نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : ترشیزی ، بروخیان
مساحت : 5000 مترمربع
اسکلت : فلزی
تاریخ : سال 1380