پروژه : خودروسازی خراسان
محل : استان خراسان - بینالود
کارفرما : ایران خودرو خراسان
مشاور معماری : محمدرضا نظافت
مساحت : پنجاه هکتار
اسکلت : فلزی
تاریخ : از 1380 تا 1385