پروژه : مسکونی خيابان دادگر
محل : مشهد (خيابان دادگر)
کارفرما : مهندس رحيميان
طرح : نظافت ، میرزازاده
مساحت : 500 مترمربع
اسکلت : فلزی
طبقات : 3طبقه
تاریخ : 1380