پروژه : مسکونی شرکت انبوه سازان طوس
محل : مشهد (بلوارسجاد)
کارفرما : شرکت انبوه سازان طوس
طراح : نظافت ، میرزازاده
مساحت : 3000 مترمربع
اسکلت : فلزی
طبقات : 6
تاریخ : 1375