پروژه : مسکونی خيابان فرهنگ
محل : مشهد (بلوارفرهنگ)
کارفرما : مهندس ابريشمی
طراح : تقی زاده ، نظافت
مهندسین همکار سازه : ابریشمی
مساحت : 1800 مترمربع
اسکلت : فلزی
طبقات : 7 طبقه
تاریخ : 1381